KUNSKAPSMAPP

Nr 1 årg. april 1998

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:

Projektbrev 1:98 (2 sidor + bilagor)

I Projektbreven, som även sänds ut till FUB:s samtliga läns- och lokalföreningar, lämnas fortlöpande information om projektet och dess arbete. Beställningsblankett för prenumeration på material från Kunskapsservice bifogas. Som bilaga till projektbrevet finns också Sökregister för hittills utgivna Kunskapsmappar samt information från projektet Bygg klokt.

Kunskapsbrev 1:98(2 sidor)

Belastningsergonomisk bedömning/kartläggning av fem dagcenter inom Örnsköldsviks kommun.

Personer med utvecklingsstörning som får insatsen daglig verksamhet enligt LSS omfattas inte av arbetarskyddslagen. Därför är troligen den här sortens undersökningar om förslitningsskador och arbetsmiljö sällsynta.

Kunskapsbrev 2:98 (2 sidor)

FUB:s projektverksamhet 1997.

Under 1997 hade FUB en större projektverksamhet än någonsin tidigare både i antalet projekt och i informations- och andra insatser från projektens sida. En redovisning från FUB:s projektadministration.

Handikappombudsmannens rapport till regeringen 1997. (6 sid.)

I sin fjärde rapport till regeringen analyserar Handikappombudsmannen hur väl Sverige lever upp till kraven på delaktighet och jämlikhet som ställs i FN:s standardregler. Detta utdrag ur rapporten tar i huvudsak upp aspekter av granskningen som har speciell betydelse för personer med utvecklingsstörning.

Om bostäder för personer med utvecklingsstörning 1968-1998. (11 sidor)

Vår historia när det gäller att betrakta personer med utvecklingsstörning som bostadskonsumenter är kort. Vårdhems- och modelltänkande har länge dominerat. Sammanställningen är ett försök att dels ge en återblick på tiden efter 1967 år Omsorgslag, dels genom en litteraturöversikt sammanfatta något av det som skrivits om främst gruppbostäder. Dessutom ges en kort belysning av begreppet "hem".

Nätverk - kraftkälla eller modetrend. (8 sidor)

Nätverket har under senare år blivit den folkrörelse, som många söker sig till. De olika former av nätverk som utvecklats gör dock att begreppet är mångtydigt och fyller många olika syften. Man talar om elektroniska nätverk, geografiska nätverk, sociala nätverk, privata nätverk etc. Sammanställningen är ett försök att få en överblick över olika former av nätverksbildningar som kan vara av intresse för en ideell intresseförening som FUB.

Kunskap om fosterdiagnostikmetoder. (9 sidor)

Fosterdiagnostik kan stå i livets tjänst, men den kan även användas i kvalitetskontrollerande syfte, där de olika metoderna fungerar som utsorteringsinstrument för att slippa oönskade kostsamma människor med funktionshinder. I sammanställningen om fosterdiagnostikmetoder har fakta och utdrag hämtats ur artiklar i Läkartidningen 1995 - 1997 och ur Socialstyrelsens allmänna råd.

Svåra ät- och näringsproblem hos små barn med funktionshinhinder. (8 sidor)

Under de senaste åren har intresset för ät- och näringsproblem ökat starkt inom habiliteringen för barn med svåra flerfunktionshinder. Ätproblemen är för många av dessa barn så svåra att födointag via munnen är omöjligt eller förenat med stora svårigheter. Denna sammanfattning bygger på ett första delprojekt med resultat från intervjuundersökningar av anhöriga och personal samt redovisning av olika åtgärder som vidtagits i samband med intervjuerna.

Vi har läst och vill rekommendera. (8 sidor)

Kunskapsservice har läst och vill rekommendera följande böcker för läsning. Böckerna vänder sig till personal och anhöriga. De böcker vi recenserat är:

- Mår hon bra så mår jag bra

- En gåtfull verklighet

- Etik - att handla ansvarigt

- De utvecklingsstörda och döden

- Att förstå, förebygga och bemöta konflikter

- Medicinska omsorgsboken

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]