PROJEKTBREV 1:9 Årg.3

April 1998

Utsändes till samtliga prenumeranter och till ordförande i läns- och lokalföreningar.

Projekt Kunskapsservice - och sedan?

FUB:s Kunskapsservice som projekt i Halmstad går in på sitt sista år, men lever vidare som en kunskapsenhet på FUB:s kansli i Stockholm. Kunskapsmapparna kommer att ges ut, telefonservice kommer att finnas, sambandet med FUB:s forskningstiftelse ala och FUB:s projektverksamhet kommer att bibehållas och kunskapsenheten får en nyckelroll för riksförbundets kurs- och konferensverksamhet. Under hösten kommer information om detta att gå ut till samtliga prenumeranter av Kunskapsmappar och till länsförbund och lokalföreningar.

Detta projektbrev.

De korta, oftast tvåsidiga, utdrag inom varierande områden som vi hittills kallat Kunskapsnytt kar vi döpt om till Kunskapsbrev - i brist på bättre! Alla har väl konstaterat att de inte alltid innehållit alldeles färska nyheter. Som bilagor till detta projektbrev finns ett uppdaterat Sökregister med innehållsförteckning till hittills utgivna mappar samt en information från projektet Bygg klokt (se också nedan). Beställningar av Kunskapsmappar och separata artiklar kan göras från FUB:s kansli, tel 08-508 866 00  (Anja Pettersson), fax 08-508 866 66, men också på e-post fub@fub.se. Kunskapsmapparna finns också utlagda på FUB:s hemsida www.fub.se och på FUB Umeås hemsida www.umea.fub.se

Några goda exempel.

Det händer fortfarande att det tas initiativ till att bilda nya lokalföreningar ute i kommunerna, även om rapporterna om lokalföreningar som har svårt att uppehålla verksamheten kanske är vanligare. Behovet av "nytändning" av en förening finns på många håll. Men - hur gör man? - kan man få hjälp? - är frågor som ofta ställs.

Vu- teamets verksamhetsplanering enligt SIMON-processen är ett gott exempel. Vu-teamet tillkom efter FUB:s landsmöte 1995 för att vidga det personliga stödet till föreningar som önskade få hjälp med sin verksamhetsplanering. De personer som ingick i teamet från början fick en omfattande utbildning i att använda en planeringsmodell som ett stöd för sitt arbete. Modellen/processen kallas SIMON, vilket står för Syfte, Inriktning, Medel, Organisation och Nytta. I teamet ingår nu Lisbeth Caap, Bo Lennart Andersson och Sören Leijon. Kontakt med teamet får man lättast genom samordnaren på FUB:s kansli, Stefan Åkerberg-Eklund, tel 08-508 866 00 .

Ett annat got exempel är det kommunala handikappolitiska program grundat på LSS som håller på att tas fram i Stockholm. Det finns gott om handikapplaner ute i kommunerna, men oss veterligen inget som de centrala målen i LSS. Dom det nu är lämnas tolkningen av t ex goda levnadsvillkor över till de kommunala tjänstemännen och politiska diskussioner om intentionerna i LSS kommer sällan upp på den politiska dagordningen i kommunerna. Information om handikappolitiska program grundade på LSS kan fås via Kunskapsservice och mer information om stockholmsplanen kommer i en senare mapp.

Vad är "tillgänglighet" för personer med utvecklingsstörning?

Ökad tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön är en angelägenhet för alla, men trots regler och förordningar har med detta kanske inte varit så framgångsrikt som det borde. Detta konstateras i den "Plattform för Bygg klokt" som projektet med samma namn tagit fram. Projektet är ett samprojekt mellan flera handikappförbund, däribland FUB.

FUB kan hittills inte sägas ha ägnat tillgänglighetsfrågor i den fysiska miljön någon större uppmärksamhet. En mängd andra frågor för att skapa goda levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning har behövt bearbetas. Det kan också ha varit så att det är svårt att ange vilka aspekter på begreppet tillgänglighet som är specifika för just personer med utvecklingsstörning. Det är tankar omkring detta vi vill efterlysa med denna information.

Vilka hinder finns det i den fysiska miljö vi skapat - i bostäder, kommunikationer och offentlig miljö - som gör tillvaron krångligare än den behövde vara för personer med utvecklingsstörning? Vad säger de utvecklingsstörda själva? Var finns de goda idéerna?

En information om projektet Bygg klokt bifogas. Projektledare Karin Månsson på NHR:s kansli tar gärna emot samtal från FUB-medlemmar och andra som har tankar om aspekter på tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning. Tel.: 08-677 70 10 Fax: 08-24 13 15 och e-post karin.mansson@nhr.se

Nästa kunskapsmapp beräknas utkomma i september

och till dess önskar projekt FUB:s Kunskapsservice

ett gott sommarhalvår.

 

Anna-Lena Krook och Olov Andersson

Projektledare

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]