KUNSKAPSMAPP
Nr 1 Januari 1996

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:


Kunskapsnytt 1:96

Om behovsbedömning

Socialstyrelsen, liksom många FUB-medlemmar, konstaterar stora brister i handläggares sätt att hantera t ex ansökningar om LSS-insatser. Svenska Kommunförbundet pekar i ett cirkulär på behovet av enhetliga metoder för en bra behovsbedömning. (2 sidor)

Kunskapsnytt 2:96

Om domar, lagtrots och domstolstrots.

Både Handikappombudsmannen och Socialstyrelsen tar i sina årsrapporter upp det allvarliga i att kommuner underlåter att verkställa LSS-domar, som går emot dem. Handikappombudsmannens förslag och några aktuella domar redovisas. (2 sidor)

FUB:s forskningstiftelse ala.

Forskningsstiftelsen Anpassning till Liv och Arbete (ala), grundad 1964, presenterar sig och sina medarbetare. (2 sidor)

Livssituationen för utvecklingsstörda i egen bostad.

Christina Manhem-Frändesjö och Britt-Marie Toftefelt- Axelsson arbetar som omsorgspsykologer med daglig kontakt med utvecklingsstörda i eget boende. Deras tankar och drömmar om att ha vänner och det stöd och den hjälp de behöver speglas i 106 djupintervjuer. (Sammanfattande artikel 14 sidor)

Barnets funktionshinder - familjens behov.

Föräldrar med begåvningshandikappade skolbarn berättar om sina känslomässiga upplevelser. Lise Roll-Pettersson, specialpedagog och knuten till forskningsstiftelsen ala, har gjort två studier med syfte att öka förståelsen för dessa familjer. (Sammanfattande artikel 13 sidor)

Sociala och psykosociala problem bland utvecklingsstörda.

Magnus Tideman, socionom, forskare och projektledare för bl a Kom Ut-projektet i Halland har kartlagt 80 lindrigt utvecklingsstörda personers livssituation i en Hallandskommun. Rapporten belyser situationen för en målgrupp FUB har haft svårt att nå. (sammanfattande artikel 14 sidor)

Socialstyrelsens oktoberrapport.

Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1995:5. Rapporten är ett viktig underlag för FUB:s bevakningsarbete på alla nivåer. Bl a föreslår Socialstyrelsen att ett slutdatum fastställs för avvecklingen av vårdhem och specialsjukhus.
(Sammanfattande artikel 13 sidor)

Kom An-projektet 1992 10 01 - 1995 10 01

Kommualiseringen av särskolan och de särskilda omsorgerna (nu stöd och service enligt LSS) är den största organisatoriska förändringen sedan omsorgslagarnas tillkomst på 1950-60 talen. Slutrapporten beskriver projektets arbete under kommunaliseringsprocessen. (9 sidor)

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]