KUNSKAPSMAPP
Nr 1 Årg.2 april 1997

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:


Projektbrev 1:97 (2 sidor + bilagor)

I Projektbreven, som även sänds ut till FUB:s samtliga läns- och lokalföreningar, lämnas fortlöpande information om projektet och dess arbete. Beställningsblankett för prenumeration på material från Kunskapsservice bifogas.

Kunskapsnytt 1:97 (2 sidor)

Handikappombudsmannens rapport till regeringen 1996. Rapporten lämnades till regeringen i mars 1997 och är en redogörelse över HO:s granskning av ett antal prioriterade områden under 1996. Kunskapsnytt innehåller några korta utdrag ur rapporten.

Wigforssinstitutet för välfärdsforskning (2 sidor)

Kunskapsservice har gjort en kortfattad presentation av Wigforssinstitutet och presenterar aktuella och pågående forskningsprojekt som rör funktionshindrades välfärd.

Uppsökande verksamhet och informationsinsatser med anledning av LSS - en delrapport. (12 sidor).

I rapporten, som är utförd av Barbro Tuvesson, Skövde, beskrivs bl a hur man kan utveckla och fullfölja uppsökande verksamhet och informationsinsatser enligt LSS. Hur väl man lyckas med detta är en viktig del i hur väl intentionerna i handikappreformen förverkligas.

Detta är inte en politisk fråga. (9 sidor).

Rapporten handlar om ledande politikers och tjänstemäns bedömningar av komunaliseringens genomförande och konsekvenser. Staffan Sandén vid Wigforsinstitutet, Högskolan Halmstad, har intervjuat 50 politiker och tjänstemän i de sex hallandskommunernas kommunledningar.

Från hinder till möjligheter, Rörelsehindrade barn och deras hjälpmedelssituation. (10 sidor).

Karin Paulsson och Pia Winnberg-Lindqvist har i en slutrapport beskrivit dagens hjälpmedelssituation ur ett barnperspektiv. Den visar på att barn och hjälpmedel är en mycket aktuell och komplex frågeställning där behov finns av ett nytt synsätt och språkbruk. Rapporten innehåller även en behovsanalys och ger exempel på kommande FOU-behov.

Hjälpmedelsansvarets fördelning mellan landsting och kommuner, LOKAH-rapporten. (7 sidor).

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har i rapporten velat visa på möjligheterna för landsting och kommun att tillsammans med handikapporganisationerna diskutera hur man kan överbrygga problem som uppstår i samband med dubbelt huvudmannaskap för hjälpmedel i framtiden.

En jämförelse mellan svensk och amerikansk handikapplagstiftning. (9 sidor).

En beskrivning av andra demokratiska länders rättighetslagstiftning inom handikappområdet kan ge ett värdefullt perspektiv på vår egen lagstiftning, särskilt i ett läge där välfärdssystemet på grund av den ekonomiska situationen ständigt är ifrågasatt. Studien är en uppsats i Socialt arbete vid Högskolan Halmstad av Ulla Bengtsson.

HELIOS II - Handledning i god praxis för lika möjligheter för personer med funktionshinder. (9 sidor)

HELIOS II är det enda av EU:s program som uteslutande ägnas människor med funktionshinder. Syftet med handledningen är att vara ett stöd för medlemsstaterna i arbete för bättre standard och mot diskriminering och utestängning. I utdraget presenteras några europeiska projekt som rör personer med utvecklingsstörning.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]