KUNSKAPSNYTT 2:97 Augusti   Vissa frågor om personlig assistans enligt LSS och LASS.

 
Svenska kommunförbundet publicerade nyligen ett CIRKULÄR 1997:98 angående bl a de förändringar av reglerna för personlig assistans som träder i kraft under året. Flertalet av dem som redan har personlig assistans är troligen informerade om de nya reglerna, men det kan vara av allmänintresse att få ett utdrag ur kommunförbundets information.

 Svenska kommunförbundets CIRKULÄR kan beställas från:
    kommunförbundets informationsenhet tel 08-772 41 00.

 Propositionen om "20-timmarsansvaret" enligt LASS.

Enligt regeringens proposition i maj 1996/97:146, vilken behandlas av riksdagen under hösten, får kommunerna ansvaret för de första 20 timmarna för alla som har statlig assistansersättning. Kommunerna får en viss kompensation för kostnaderna i sitt generella statsbidrag.

 Schablonersättningen.

Enligt riksdagsbeslut (11 juni 1997) skall assistansersättningen fr o m den 1 september 1997 utgå med ett belopp lika för alla (troligen 164 kr per timme för 1997) och med möjlighet att ansöka om höjning med högst 12 %. Som särskilda skäl för en höjning anges att det kan behövas "personal med speciell kompetens, det kan också krävas någon form av arbetsledning för att samordna assistansen och ge assistenterna stöd".

 En förordning angående schablonersättningen utarbetas för närvarande på socialdepartementet och Riksförsäkringsverket (RFV) beräknas komma med ett nytt allmänt råd före den 1 september.

 Enligt propositionen blir kommunen ansvarig enligt 9§ p.2 LSS när behovet av personlig assistans inte tillgodoses genom de beviljade assistentimmarna enligt LASS . Kommunens ansvar avser således dels behov upp till 20 timmar, dels assistans vid tillfälligt utökat behov av assistenttimmar.

 Kommunens ansvar vid ordinarie assistents sjukdom.

 LSS-propositionen 1992/93:159 anger i allmänmotiveringen att det är kommunens ansvar att såväl faktiskt tillhandahålla som bekosta assistansen när den ordinarie assistenten är sjuk. Kommunen kan dock välja att låta kooperativet eller motsvarande själv svara för anställning av vikarier, men kommunförbundet rekommenderar då den enskilde att begära ett generellt beslut om assistans vid ordinarie assistents sjukdom och också träffa avtal med kommunen om ersättning mm.

 Vad gäller kostnadstäckningen har emellertid kommunförbundet en tolkning av propositionen som inte överensstämmer med det som sägs i allmänmotiveringen, d v s assistentens sjukfrånvaro skulle betraktas som tillfälligt utökat behov av assistans. Man anser att hänsyn skall tas till att den enskilde assistansanordnaren får sänkta kostnader p g a frånvaro och kommunen höjda kostnader för vikarie. Rekommendationen från kommunförbundet är därför att kommunen bör få ersättning med 100% den första sjukdagen (karensdag) och 25% fr o m dag 2 t o m dg 28.

 Personlig assistans och ledsagning vid semesterresa - tillfälligt utökat behov.

 I cirkuläret hänvisas till LSS-propositionen (192/92:159) angående kommunens ansvar vad gäller tillfälligt utökat behov, t ex vid semesterresa. I de ytterligare timmar kommunen beviljar anses också ingå assistentens omkostnader under resan.

 Utan ytterligare kommentarer refereras några sena kammarrättsdomar där begäran om ledsagarservice vid utlandsresor avslås. De numera vanliga motiveringarna för domsluten anges också, d v s att det inte " kan utläsas av lagtexten eller lagens förarbeten att insatsen ledsagarservice enligt LSS, som ges utan ekonomisk behovsprövning, även avsetts omfatta stöd och service vid semesterresor utomlands" och att "det inte framkommit omständigheter som gör att NN för att tillförsäkras goda levnadsvillkor måste medges insatsen ledsagarservice vid utlandsresa". I en av domarna sägs att resekostnader för den personlige assistansen får anses rymmas inom den beviljade assistansersättningens administrationskostnader.
 

Hänvisningar.

Kommunförbundets cirkulär 1995:95 LSS - semesterresor, korttidsvistelse mm.
Regeringens proposition 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans.
Regeringens proposition 1996/97:150 1997 år ekonomiska vårproposition.
Socialutskottets yttrande 1996/97: SoU7y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetår 1997.
 

Kommentar.

Hänvisning bör också göras till Riksförsäkringsverkets (RFV) nya allmänna råd 1997:2. Angående omkostnader för tillfälligt behov vid t ex semesterresor skall behovet prövas av kommunen inom ramen för LSS, men den funktionshindrade kan också utnyttja sina redan beviljade assistenttimmar vid semesterresor i Sverige eller utomlands.

RFV rekommenderar att ersättning för extra kostnader kan lämnas för en kortare semesterresa om högst en vecka per år. I andra fall får den funktionshindrade själv stå för assistentens omkostnader eller ansöka hos kommunen om ersättning på grund av tillfälligt utökat behov.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]