KUNSKAPSNYTT 3:97 Augusti Riksförsäkringsverket (RFV) om assistansersättning.  

Följande är några korta utdrag ur RFV:s nya Allmänna råd 1997:2 angående assistansersättning, vilka ersätter 1993:11. De Allmänna råden kan beställas från Försäkringskasseförbundet, tel 08 - 732 22 00.
 

Grundläggande behov.

Rätten till personlig assistans är knuten till att något av de grundläggande behov som anges i LSS är uppfyllt. I fråga om hjälp med måltider rekommenderar RFV att utöver hjälp med själva intagandet av föda även hjälp med att ställa i ordning före och efter måltiden skall ingå. Flera av de moment som ingår i hjälp i samband med matlagning, t.ex. diskning och matlagning kan emellertid räknas in vid bedömningen av andra personliga hjälpbehov sedan bedömning av hjälp med de grundläggande behoven först är utredda.

När det gäller behov av hjälp att kommunicera med andra menar RFV att det kräver tid och utbildning att lära sig kommunicera med människor som har svåra funktionshinder. Det är viktigt att den personlige assistenten har möjlighet att följa den funktionshindrade i vardagen, i synnerhet när den funktionshindrade kommunicerar med alternativa metoder eller med uttryckssätt som kan förstås endast av den som har ingående kännedom om den funktionshindrade

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ingår också i de grundläggande behov som anges i LSS. RFV skriver här att bl a utvecklingsstörda i vissa fall kan ha behov av annan hjälp än rent faktisk hjälp för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det kan behövas kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser för att förmå en person att överhuvudtaget klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera. För att denna hjälp skall utgöra ett grundläggande hjälpbehov krävs att det behövs en person med ingående kunskaper om den funktionshindrade för att behovet skall kunna tillgodoses.

Andra personliga hjälpbehov.

Vid utredning av behov om personlig assistans skall de grundläggande behoven utredas i ett första steg. I nästa steg utreds behovet av assistans för andra personliga behov än de grundläggande, om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

I samband med t ex det grundläggande behovet hjälp med måltider kan det finnas andra kvalificerade personliga hjälpbehov i personens dagliga livsföring. Om en person däremot klarar av att sköta sina grundläggande behov på egen hand, men inte klarar av att på egen hand göra inköp eller sköta sin ekonomi, föreligger inte rätten till personlig assistans. Denna typ av stödbehov skall tillgodoses genom andra LSS-insatser eller socialtjänsten.

Sjukhusvistelse.

RFV rekommenderar att assistentersättning bör lämnas för sjukhusvistelse, som varar högst ett fåtal veckor om särskilda skäl föreligger. RFV rekommenderar att särskilda skäl bör anses föreligga där

Korttidsvistelse.

Den enskilde kan utnyttja sina redan beviljade assistanstimmar i samband med korttidsvistelse, men kan inte få ytterligare ersättning enligt LASS för detta tillfälligt utökade behov.

Avgränsningar mot skola, barnomsorg och daglig verksamhet.

Huvudregeln i LASS är att ersättning inte utgår för tid i de nämnda verksamheterna. RFV rekommenderar att med skola i detta sammanhang avses grundskola, gymnasium och särskola

d v s utbildningar med kommunen som huvudman. Däremot avses inte t ex folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, Statens skola för vuxna och universitet.

Om särskilda skäl föreligger kan dock ersättning utgå och detta kan t ex gälla

Kontinuitet

Kontinuiteten och tryggheten får inte urholkas. Samma person bör t ex kunna vara personlig assistent åt ett barn med assistentersättning och samtidigt vara elev assistent åt samma barn under lektionstid med ersättning från kommunen. Det är därför särskilt angeläget att försäkringskassor och kommuner samverkar får att nå goda lösningar.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]