KUNSKAPSMAPP

Nr 2 Årg.2 september 1997

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:

Projektbrev 2:97 (2 sidor + bilagor)

I Projektbreven, som även sänds ut till FUB:s samtliga läns- och lokalföreningar, lämnas fortlöpande information om projektet och dess arbete. Beställningsblankett för prenumeration på material från Kunskapsservice bifogas. Som bilaga till projektbrevet finns också en presentation av FUB Umeås hemsida på internet.
 

Kunskapsnytt 2:97 (2 sidor)

Vissa frågor om personlig assistans enligt LSS och LASS. Några utdrag ut Svenska Kommunförbundets CIRKULÄR 197:98 med bl a information om de förändrade reglerna för personlig assistans.
 

Kunskapsnytt 3:97 (2 sidor)

Riksförsäkringsverket om assistansersättningen. Några utdrag ur RFV:s nya Allmänna råd 1997:2 angående assistansersättningen.
 

CERTEC (2sidor)

En presentation av Centrum för Rehabiliteringsteknisk forskning (CERTEC) vid Lunds Tekniska Högskola. CERTECS forskning och utveckling för personer med utvecklingsstörning har bl a lett till den elektroniska assistenten Isaac.

Barn med flera funktionshinder i särskolan (12 sidor)

- utbildningens effekter och effektivitet.

Forskningsprojektet "Utbildningens effekter och effektivitet", från Stiftelsen ala med Mats Granlund som forskningsledare, består av sex delprojekt som belyser livssituationen för elever med flera funktionshinder. I detta sammandrag presenteras bakgrund och definitioner för hela projektet samt ett delprojekt om vardagsanknytning och måluppfyllelse i de mål och metoder som används i särskolan. För delprojektet svarar Mats Granlund och Margaretha Sundin.

Socialstyrelsens slutrapport 1997 (13 sidor)

Handikappreformen - Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:4

Socialstyrelsen fick 1994 regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handikappreformen i fråga om de olika insatsernas innehåll, kvalitet, kostnader och genomförande. Den föreliggande slutrapporten är en kommenterande sammanfattning av en mängd studier som genomförts på olika håll i landet.

Människosyn och organisation. (9 sidor)

En jämförande studie mellan två organisationer för utvecklingsstörda efter kommunaliseringen, Staffan Linder , Wigforssinstitutet Halmstad.

Rapporten är ett första försök att undersöka hur organisationsformerna för LSS insatser i två kommuner som kommunaliserades 1991 påverkar möjligheten till normalisering, inflytande, rättssäkerhet och professionalisering.

Lever som andra? (16 sidor)

Om kommunaliseringen och levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning, Magnus Tideman, Wigforssinstitutet Halmstad.

Detta är den första utvärderingsrapporten där Tideman följer upp kommunaliseringens konsekvenser i Halland i form av en välfärdsstudie under perioden 1991-1996. Utvärderingsrapporten har sammanfattats i tre fristående delar. Där del I handlar om välfärdsstaten och decentralisering. Del II och III visar på levnadsförhållanden för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i Hallands län.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]