KUNSKAPSMAPP

Nr 2 september 1998

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:

Projektbrev 2:98

I Projektbreven, som även sänds ut till FUB:s samtliga läns- och lokalföreningar, lämnas fortlöpande information om projektet och dess arbete. (2 sidor). Detta är det sista projektbrevet. Information om FUB:s kunskapsenhet ingår i fortsättningen i den löpande informationen om FUB:s verksamhet.

Barn med fler funktionsnedsättningar i särskolan - utbildningens effekter och effektivitet - ett projekt av Stiftelsen ala (7 sidor)

DEL III - Familjers behov - lärares behov behandlar upplevda behov av råd och stöd hos familjer och klasslärare till barn i särskolan. Forskningsprojektet "Utbildningens effekter och effektivitet" , Stiftelsen ala, består av sex delprojekt, som fokuserar på livssituationen för elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan. Sammanfattning av Del I och II finns i Kunskapsmapp 2:97.

Barn med fler funktionsnedsättningar i särskolan - utbildningens effekter och effektivitet - ett projekt av Stiftelsen ala (6 sidor)

DEL IV - Individuella planer. Om skriftliga individuella planer för särskolans elever med flera funktionshinder.

FUNKIS - funktionshindrade elever i grundskolan (12 sidor)

SOU 1998:66 - Slutbetänkande av Utredningen om funktionshindrade elever i skolan

Detta sammanfattande utdrag ur betänkandet tar i huvudsak upp områden, som berör elever med utvecklingsstörning. Syftet med sammanfattningen är inte i första hand att redovisa kommitténs ställningstaganden om t ex ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting, utan mera att redovisa delar av det faktaunderlag kommittén har tagit fram.

Matematikkunskaper hos barn med Down syndrom - en uppsats i pedagogik från Högskolan i Karlstad (4 sidor)

Uppsatsen är författad av Lotta Gustafsson Kankanpää med Iréne Johansson som handledare. De yttre likheter som finns mellan barn med Down syndrom gör att det finns en risk att barnet blir "stämplat" utifrån sin diagnos, vilket bl a kan få konsekvenser i skolans undervisning. Undersökningar om läs- och skrivprocessen hos barn med Down syndrom har gjorts, men det finns få undersökningar i världen som belyser matematikkunskaperna.

När åsikter blir handling - en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder (11 sidor)

SOU 1998:16 - Delbetänkande av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. Kunskapsöversikten över svensk och internationell forskning om attityder och bemötande är det första delbetänkandet i "bemötandeutredningen" och har sammanställts av fil. dr. Dimitris Michailakis, forskare vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet

Kontrollerad och ifrågasatt (11 sidor)

SOU 1998:48 - Delrapport till utredningen om bemötande av personer med funktionshinder. I denna delrapport har journalisten Malena Sjöberg gjort ett antal intervjuer för att beskriva hur funktionshindrade personer upplever att de bemöts och behandlas av politiker och anställda.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]