KUNSKAPSMAPP
Nr 2 Juni 1996

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:


Kunskapsnytt 3:96 LSS, SoL och HSL om samverkan.(2 sidor)

Ofta finns anledning att hänvisa till olika lagar och paragrafer, som FUB anser ger stöd åt föreningarnas strävan att söka samverkan med kommunerna. Det har framförts önskemål om att ha dessa paragrafer samlade och lätt tillgängliga. I Kunskapsnytt 3,4 och 5 finns ett urval av dessa paragrafer.

Kunskapsnytt 4:96 Om Förvaltningslagen. (2 sidor)

Kunskapsnytt 5:96 Om Kommunlagen och medborgarinflytande (3 sidor)

Kunskapsnytt 6:96 Om Allmänna arvsfonden och några FUB-projekt. (3 sidor)

Allmänna arvsfonden finansierar den största delen av FUB:s projektverksamhet. Informationen om fonden har hittills varit ganska bristfällig. 6:96 innehåller en kort presentation av arvsfonden och av några av FUB:s viktigaste projekt.
Handikappinstitutet - en presentation. (6 sidor)

Ingegärd Nicolau, Handikappinstitutets FoU-enhet, har för KUNSKAPS-

SERVICE räkning sammanställt en presentation av verksamheten

Brukarstyrd utvärdering och utveckling(BUKU).

Presentation av en projektrapport. (11 sidor)

Goda utvärderingsmetoder är också goda planeringsverktyg. Inom verksamheter för funktionshindrade har systematisk extern utvärdering inte varit så vanlig, bl a på grund av brist på instrument och metoder. BUKU-metoden representerar ett nytt synsätt genom att den faktiskt och konsekvent utgår från den enskilda personen, dess förväntningar och behov.

Hantera Aktivera Kommunicera.

Om läromedel för gravt utvecklingsstörda. (7 sidor)

Utgångspunkten för studien har varit att se om man kan finna och utveckla generella principer för hur läromedel/hjälpmedel bör utvecklas för gravt utvecklingsstörda elever. Syftet var att beskriva effekter på elevers hanterande av föremål och samspelet med andra, då olika typer av läromedel används i den naturliga skolsituationen. Sammanfattningen koncentrerar sig på den konkreta tilllämpningen i klassrumssituationen.

God man och förvaltare - ett kursmaterial. (55 sidor)

Ett kursmaterial, sammanställt av FUB:s KUNSKAPSSERVICE, för god man/förvaltare som har en utvecklingsstörd person som huvudman. Materialet är utprövat i fyra av Hallands kommuner under fyra kurskvällar på vardera stället. Tonvikten på kunskapsinnehållet är lagt på hur den gode mannen skall kunna hjälpa sin utvecklingsstörde huvudman att bevaka rätt och sörja för person.


[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]