KUNSKAPSNYTT

4:97 December

Om värdestyrning av handikappolitiken genom

handikappolitiskt program.

Vad händer när de av riksdagen uppsatta målen möter den kommunala verkligheten? Hans Bengtsson, Wigforssinstitutet i Halmstad, diskuterar denna fråga i sin studie "Från central intention till lokal verklighet?" (se sammanfattning i denna Kunskapsmapp). Studien visar att de centrala målen sällan omsätts i lokala målformuleringar i te x handikappolitiska program. De kommunala politikerna lämnar därmed över tolkningen av de centrala målen till tjänstemännen d v s till dem som handlägger och tillämpar lagstiftningen.

Tjänstemännen med utredande och behandlande uppgifter är de som har direktkontakt med medborgaren. De får en särskild maktposition genom det sätt de lägger upp sitt arbete och vilka beslut de fattar. Det blir i realiteten dessa tjänstemän som såväl utformar som symboliserar politiken genom sitt direkta möte med medborgaren. Den faktiska utformningen av samhällsstyrningen har flyttats från politikernivån till närbyråkraterna på verksamhetsnivå.

De stora skillnaderna mellan kommunerna i tillämpningen av LSS är väl kända, trots riksdagsbeslutet om en rättighetslag som avsågs garantera medborgarna likvärdig behandling över hela landet. Även inom kommunerna finns emellertid skillnader i värderingar och förhållningssätt mellan beslutsfattare, mellan utredare och beslutsfattare, mellan beslutsfattare och verkställare.

Ett handikappolitiskt program är ett instrument för att knyta ihop de centrala intentionerna/målen med den lokala verkligheten. De värden som ingår i de centrala besluten kan på så sätt drivas vidare på lokal nivå. Målen kan brytas ner till en konkret nivå.

En rad argument kan anföras som motiverar kommunala handikappolitiska program:

Ett handikappolitiskt program bör bl a:

Det handikappolitiska programmet skall beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt 1991 års kommunallag (SFS:1991:900) har fullmäktige följande uppgifter, som är tillämpliga när det gäller beslut om handikappolitiska program:

Handikapputredningen skrev i sitt slutbetänkande "Ett samhälle för alla" sid 153 bl a följande:

Olov Andersson / Anna-Lena Krook

 [Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar] [an error occurred while processing this directive]