KUNSKAPSNYTT 5:97 December GODA EXEMPEL om samverkan enligt LSS.

Under rubriken GODA EXEMPEL avser Kunskapsservice att då och då beskriva hur man arbetar ute i föreningarna med olika frågor. Kunskapsservice tar gärna emot många sådana exempel.

I. Samverkansavtal med kommunen.

Här och var har FUB, ibland tillsammans med andra handikappföreningar bl a FA och RBU, lyckats skriva samverkansavtal med kommunen. Ett sådant avtal ger stadga åt samverkansarbetet. Exempel finns från Uppsala, Växjö och Finspång och är i princip ganska lika, men anpassade efter de lokala förhållandena. På begäran bifogas åter en mall till en avtalstext att ha som underlag för en diskussion med respektive kommun. Se bilaga.

II. Vad ska man samverka om - och med vilka?

Troligen handlar ärendelistan vid olika samverkansträffar oftast om de näraliggande och akuta problemen - och det är ju viktigt att man känner till medlemmarnas behov och för fram dem. Troligen är det också de ansvariga tjänstemännen som respektive förening oftast träffar. De förtroendevalda, politikerna, är svårare att få tag på, men väl så viktiga. Det är de som skall sätta de lokala målen för goda levnadsvillkor i den egna kommunen. Se studien i denna mapp (3:97) "Från central intention till lokal verklighet" och Kunskapsnytt 4:97 om handikappolitiskt program.

I Falkenberg har man tagit fasta på detta. Vid en av FUB ordnad paneldebatt med sex lokala politiker - alla partier representerade - förekom bl a dessa frågor: (Det blev en bra diskussion!)

Det talas mycket om livskvalitet för människor med utvecklingsstörning och LSS säger att de har rätt till goda levnadsvillkor medan andra grupper har rätt till skäliga livsvillkor.

Kommunen har under de senaste åren gjort stora neddragningar inom omsorgerna för personer med utvecklingsstörning och ytterligare besparingar är på gång.

Kommuner runt om i landet struntar i att följa domstolsutslag som ger personer med utvecklingsstörning rätt till insatser från den lag som ska garantera ett liv med värde.

III. FUB har ett ansvar för att medlemmarna får kunskap om vad de har rätt att kräva.

I Norrköping gör man så här: (Ett utdrag ur en beskrivning av en arbetsplan - Ulf Jönsson.)

Hur stärka föräldrar och andra anhöriga.

Det är ett problem för många föräldrar och andra anhöriga att inte ha tillräckliga kunskaper om de olika insatser utvecklingsstörda har rätt till d v s stöd enligt LSS, SoL och HSL. Här rör det sig om den formella kunskapen, vad lagarna innehåller och vilket stöd man kan få enligt dem och inte minst - var söker man de insatser man behöver, vart vänder man sig.

Ett minst lika stort problem är att känna till innehållet i de olika insatserna, t ex hur kan korttidsavlösningen ordnas just i vår kommun och hur passar det i förhållande till våra behov.

I Norrköpingsföreningen har vi kommit fram till att en lokalt knuten och anpassad utbildning i framför allt vad LSS innebär är ett viktigt första steg. Utbildningen/informationen kommer att genomföras kommunvis (föreningen täcker tre kommuner) och en gemensam genomgång av vilka rättigheter lagen innebär kommer vi att försöka anknyta till de egna behoven, vilka insatser behöver jag? Det tredje steget blir att inbjuda någon ansvarig från kommunen för att få klarhet i om de stödformer som behövs verkligen finns och är anpassade efter behoven.

Ett ytterligare steg är att inleda en dialog direkt med personalen vid de enheter som man behöver utnyttja, t ex inom fritidssektorn eller vid någon enhet för korttidsavlösning. På så sätt får personalen och brukarna i dialogen kunskap om hur insatserna behöver utformas för att passa individen

 

 

Bilaga till Kunskapsnytt 5:97

Exempel på mall för samverkansavtal enligt LSS mellan FUB och kommunala förvaltningar.

Mellan FUB i .......... och ........... kommun har följande avtal träffats rörande samverkan enligt kommunallagen, socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

 

Syfte

 Detta avtal syftar till att:

- dels tillföra kommunen kunskap och erfarenheter om funktionshindrades levnadsvillkor och behov till gagn för den kommunala planeringen

- dels underlätta för FUB. i ........ att tillvarata funktionshindrades intressen i den kommunala verksamheten

 

Samverkansformer

 Följande av kommunens förvaltningar skall erbjuda FUB.i .........tillgång till dagordning, handlingar och protokoll från resp. beslutande organ : .......... ............. ................

- beredas möjlighet att ingå i utredningar och arbetsgrupper

- i överläggningar erbjudas samråd under beredningen av ärenden

- bereds möjlighet att avge yttrande över beslut

 Samverkansorgan

 Berörda kommunala nämnder skall i samråd med FUB i ..... utveckla lämpliga arbetsformer för regelbunden samverkan utifrån områdets egna behov och förutsättningar

 Dessutom har ett av kommunstyrelsen tillsatt handikappråd till uppgift att

Ekonomisk ersättning

 Vid adjungering eller deltagande i permanenta samverkansorgan skall FUB:s representanter ersättas enligt samma regler som kommunens förtroendevalda.

Avtalsperiod

 Detta avtal gäller fr o m yymmdd- t o m yymmdd och förlänges ytterligare en mandatperiod om avtalet ej sägs upp en månad före avtalstidens utgång.

 [Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]


Ansvarig utgivare FUB Styrelsen
http://www.umea.fub.se/kunskapsmappar/mapp3-97/KNYTT597.shtml
Senast uppdaterad 11 februari 1998
Kontakta FUB Umeå