KUNSKAPSMAPP

Nr 3 årg. 2 december 1997

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:

Projektbrev 3:97 (2 sidor + bilagor)

I Projektbreven, som även sänds ut till FUB:s samtliga läns- och lokalföreningar, lämnas fortlöpande information om projektet och dess arbete. Beställningsblankett för prenumeration på material från Kunskapsservice bifogas. Som bilaga till projektbrevet finns också Sökregister för hittills utgivna Kunskapsmappar, Beställningslista för separata artiklar samt Utvärdering av Kunskapsmmapparna genom telefonenkät.

Kunskapsnytt 4:97. Om värdestyrning av handikappolitiken genom handikappolitiskt program.

Några utdrag ur studien "Från central intention till lokal verklighet" (Se nedan) som motiverar värdestyrning på kommunal nivå genom ett politiskt program.

Kunskapsnytt 5:97. Goda exempel om samverkan enligt LSS.

Några erfareheter från lokalföreningars samverkansarbete samt ett exempel på en mall för samverkansavtal mellan FUB och kommunala förvaltningar.

Kunskapsnytt 6:97. Ett gott exempel. Ett instrument för att mäta kvalitet inom daglig verksamhet (LSS)

Om ett material som kostnadsfritt kan erhållas från Socialstyrelsen. Materialet är framtaget av ett samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen, länsstyrelser, kommuner och bl a FUB

Från central intention till lokal verklighet (12 sidor)

En implementeringsstudie av LSS-reformen. Studien är utförd av Hans Bengtsson, Högskolan Halmstad. Den beskriver genom undersökning av fyra kommuner hur den rättighetslag, som avsåg att garantera lika rättigheter över hela landet har tillämpats i de olika kommunerna. Vad händer när de centrala målen möter den lokala verkligheten?

Om steriliseringspolitiken i Sverige 1935 - 1976. (10 sidor)

En sammanställning av debatten i Dagens Nyheter augusti- oktober 1997.

Sammanställningen är gjord av FUB:s Kunskapsservice utifrån ett FUB-perspektiv på utvecklingsstördas plats i samhället förr och nu.

Tyst ...nu talar vi....! (11 sidor)

Ett projekt om tonåringar med utvecklingsstörning och deras föräldrar.

1995 startade på Socialförvaltningen i Lysekil kommun "tonårsprjektet - stödåtgärder för familjer med hemmaboende utvecklingsstörda tonåringar". Under två års tid har en grupp tonåringar och tonårsföräldrar givits möjlighet att träffas och diskutera sin livssituation var för sig. Rapporten har sammanställts under ledning av verksamhetschef Lars-Erk Gotthardt.

Lindrigt utvecklingsstördas livskvalitet. (12 sidor)

En kvalitativ studie utförd av Åse-Britt Falch och Lena Möller vid högskolan i Örebro. Syftet med studien var att söka faktorer som har betydelse för den lindrigt utvecklingsstördes situation. Resultatet bygger på djupintervjuer med tio lindrigt utvecklingsstörda personer i eget boende eller boende hos föräldrar.

 [Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]