Sökregister Kunskapsmappar från FUB:s Kunskapsservice 1996-97

Kopiering får göras med angivande av källan.

Kunskapsmapp 1:96:

Om behovsbedömning. Kunskapsnytt 1:96. Ur ett Cirkulär från Svenska Kommunförbundet (2 sidor)

Om domar, lagtrots och domstolstrots. Kunskapsnytt 2:96. Ur Handikappombudsmannens och Socialstyrelsens årsrapporter (2 sidor)

FUB:s forskningsstiftelse ala. En presentation. (2 sidor)

Livssituationen för utvecklingsstörda i egen bostad. Christina Manhem-Frändesjö och Britt-Marie Toftefelt-Axelsson.(14 sidor)

Barnets funktionshinder - familjens behov. Lise Roll- Pettersson, ala. (13 sidor)

Sociala och psykosociala problem bland utvecklingsstörda. Magnus Tideman, Wigforssinstutet, Högskolan Halmstad (14 sidor)

Socialstyrelsens oktoberrapport. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1995:5. (13 sidor)

Kom An-projektet 1992 10 01 - 1995 10 01 En slutrapport. (9 sidor)

Kunskapsmapp 2:96:

LSS, SoL och HSL om samverkan. Kunskapsnytt 3:96. Om lagstöd för samverkan mellan intresseorganisationer ochkommun. (2sidor)

Om förvaltningslagen. Kunskapsnytt 4:96. Ett utdrag. (2 sidor)

Om kommunallagen och medborgarinflytande. Kunskapsnytt 5:96. Ett utdrag. (3 sidor)

Om allmänna arvsfonden och några FUB-projekt. Kunskapsnytt 6:96. En presentation. (3 sidor)

Handikappinstitutet - presentation. ( 6 sidor )

Brukarstyrd utvärdering och utveckling(BUKU). Presentation av en projektrapport. Projektledare Öje Umb-Carlsson. (11 sidor)

Hantera Aktivera Kommunicera. Om läromedelför gravt utvecklingsstörda. (7 sidor)

God man och förvaltare - ett kursmaterial sammanställt av FUB:s KUNSKAPSSERVICE. (55 sidor)

Kunskapsmapp 3:96:

Om samverkansavtal. Kunskapsnytt 7:96. Ett exempel. (2 sidor)

FUB anser - om samverkan. Bilaga till Kunskapsnytt 7:96. (5 sidor)

Den första integreringsgenerationen. Anders Gustavsson,docent vid Stockholms universitet. (10 sidor)

Vad är särskilt med särskolan? En utvärdering av särskolan i Kronobergs län 1995.Docent Jerry Rosenqvist. (6 sidor)

Individuell plan. Sammanställning av idag dokumenterad kunskap om individuell plan. (16 sidor)

Tänk om! Gunnel Winlund. Begåvningshjälpmedel för personer med grav utvecklingsstörning. (8 sidor).

Rättstrygghet för personer med utvecklingsstörning. FUB:s rättstrygghetsprojekt (1993-96) Projektledare Sorre Hermansson. (7 sidor)

Kunskapsmapp 1:97:

Handikappombudsmannens rapport till regeringen 1996. Kunskapsnytt 1:97. Ett utdrag. (2 sidor)

Wigforssinstitutet för välfärdsforskning. En presentation. (2 sidor)

Uppsökande verksamhet och informationsinsatser med anledning av LSS - en delrapport. Barbro Tuvesson, Skövde.(12 sidor).

Detta är inte en politisk fråga. Staffan Sandén, Högskolan Halmstad.(9 sidor)

Från hinder till möjligheter. Rörelsehindrade barn och deras hjälpmedelssituation. Karin Paulsson och Pia Winnberg-Lindqvist. (10 sidor).

Hjälpmedelsansvarets fördelning mellan landsting och kommuner, LOKAH-rapporten. (7 sidor).

En jämförelse mellan svensk och amerikansk handikapplagstiftning. Ur en uppsats av Ulla Bengtsson, Högskolan Halmstad. (7 sidor)

HELIOS II - Handledning i god praxis för lika möjligheter för personer med funktionshinder. (9 sidor)

Kunskapsmapp 2:97:

Vissa frågor om personlig assistans enligt LSS och LASS. Kunskapsnytt 2:97 Utdrag ur Cirkulär 197:98. (2 sidor)

Riksförsäkringsverket om assistansersättningen. Kunskapsnytt 3:97 Utdrag ur RFV:s Allmänna råd 1997:2. (2 sidor)

Barn med flera funktionshinder i särskolan- utbildningens effekter och effektivitet. Mats Granlund och Margaretha Sundin, ala.(12 sidor)

Socialstyrelsens slutrapport 1997. Handikappreformen - Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:4 (13 sidor)

Människosyn och organisation. En jämförande studie mellan två organisationer för utvecklingsstörda efter kommunaliseringen, Staffan Linder, Högskolan Halmstad. (9 sidor)

Lever som andra? Om kommunaliseringen och levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning. Magnus Tideman, Högskolan Halmstad . (16 sidor).

Kunskapsmapp 3:97:

Om värdestyrning av handikappolitiken genom handikappolitiskt program. Kunskapsnytt 4:97. Kort utdrag ur studien "Från central intention till lokal verklighet". (2 sidor)

Goda exempel om samverkan enligt LSS. Kunskapsnytt 5:97. Några erfarenheter samt ett exempel på mall för samverkansavtal. ( 3 sidor)

Ett gott exempel. Ett instrument för att mäta kvalitet inom daglig verksamhet (LSS). Kunskapsnytt 6:97. Om ett material som kostnadsfritt kan erhållas från Socialstyrelsen (2 sidor)

Från central intention till lokal verklighet. En studie av Hans Bengtsson, Högskolan Halmstad, om vad som händer när de centrala målen möter den kommunala verkligheten. (12 sidor)

Om steriliseringspolitiken i Sverige 1935-1976. En sammanställning av debatten i Dagens Nyheter augusti - oktober 1997 utförd av FUB:s Kunskapsservice. (10 sidor)

Tyst...nu talar vi...! En rapport från tonårsprojektet i Lysekils kommun - stödåtgärder för familjer med hemmaboende utvecklingsstörda tonåringar. (11 sidor)

Lindrigt utvecklingsstördas livskvalitet. En studie utförd av Åse-Britt Falch och Lena Möller vid högskolan i Örebro genom djupintervjuer med tio personer med lindrig utvecklingsstörning.

 [Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar] [an error occurred while processing this directive]