KUNSKAPSMAPP
Nr 3 December 1996

Denna KUNSKAPSMAPP innehåller:


Kunskapsnytt 7:96 Om samverkansavtal. (2 sidor) Ett avtal om samverkansarbetet enligt LSS ger stadga åt relationerna mellan parterna och förtydligar deras roller. Hur ett sådant avtal kan se ut visar exemplet från Uppsala. Som bilaga lämnas FUB anser - Om samverkan. (5 sidor)

Centrum för Handikappforskning - en presentation. (2 sidor) Lars Kebbon vid Centrum för Handikappforskning, Uppsala universitet har för KUNSKAPSSERVICE räkning sammanställt en presentation av föreningen.

Den första integreringsgenerationen. (10 sidor) Har de senaste 20 årens officiella mål, integrering och normalisering, avsatt några spår i funktionshindrade människors vardagsliv? Anders Gustavsson, docent vid Stockholms universitet, ställer den frågan i en studie där han under tre år följt ett tiotal unga kvinnor och män med lindrig utvecklingsstörning.

Vad är särskilt med särskolan?(6 sidor) Har särskolan något berättigande om den inte kan erbjuda en pedagogik, ett arbetssätt och en miljö som den vanliga skolan inte kan erbjuda elever med utvecklingsstörning? Går det att hävda att särskolan är något särskilt och att den måste vara något särskilt? Som underlag för att söka svar på bl a dessa frågor har använts en utvärdering av särskolan i Kronobergs län 1995 utförd under ledning av docent Jerry Rosenqvist.

Individuell plan. (16 sidor) Rättigheten att få begära en individuell plan har väckt stora förhoppningar, men det råder idag en stor osäkerhet om hur denna planering skall gå till i verkligheten. Inte minst gäller detta frågan hur den enskilde genom planen skall få inflytande över de åtgärder som planeras.Artikeln försöker ge en sammanfattande bild av idag dokumenterad kunskap om individuell plan.

Tänk om! (8 sidor) Gravt utvecklingsstörda personer kan påverka sin situation om de får rätt stöd och hjälpmedel som anpassats till deras förmåga. De borde ges fler möjligheter att delta mer aktivt i olika vardagssituationer och att kunna sysselsätta sig själva.

Gunnel Winlund ger i sin bok "Tänk om... - Begåvningshjälpmedel för personer med grav utvecklingsstörning" en beskrivning av hur man på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan anpassa olika hjälpmedel för de allra svårast utvecklingsstörda personerna.

Rättstrygghet för personer med utvecklingsstörning. (7 sidor) FUB:s rättsrygghetsprojekt (1993-96) med Snorre Hermansson som projektledare har avlämnat sin projektrapport. Den visar på att personer med utvecklingsstörning är mer utsatta än andra samtidigt som som de har svårigheter med att ta tillvara sina rättigheter. Det handlar om rätten att känna trygghet, att få skydd mot kränkningar mot den personliga integriteten och att få det särskilda rättsliga stöd som kan behövas.

[Tillbaka till Top] [Tillbaka till Kunskapsmappar]

[an error occurred while processing this directive]